Politica de Confidentialitate


Aceste informatii au rolul de a explica ce date cu caracter personal prelucram, motivul pentru care le prelucram si în ce scop. De asemenea, reprezinta angajamentul nostru ferm de a proteja informatiile personale ale utilizatorilor acestui website, de a le stoca în condiții de siguranță și prelucra cu atenție.

Casa AFrame

Noțiunile de date cu caracter personal și prelucrare de date

În cuprinsul acestei informari, prin date cu caracter personal se va înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar conceptul de prelucrare de date personale se referă la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.


Ce date prelucrăm și de la cine

Pentru oferirea serviciilor aferente web site-ului www.aframe.ro uneori colectăm date de identificare, date de contact, adresa (oraș, județ) și e-mail-ul utilizatorilor. Totodată, informații personale sunt colectate inclusiv de la utilizatorii web site-ului sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații precum și prin plasarea de fișiere cookie.


Scopurile în care sunt prelucrate datele personale

Prelucrăm informațiile personale în urmatoarele scopuri :
- executarea contractelor incheiate precum si pentru derularea oricaror raporturi juridice stabilite cu SC C D S SRL
- scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii prin realizarea unui profil privind utlizatorii acestui website
- scopuri de marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la activitatea SC C D S SRL si a tertilor parteneri contractuali
- pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si/sau ale altor documente ce contin date cu caracter personal,
- audit intern/extern,
- constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale SC C D S SRL in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.


Temeiurile legale care justifică prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe baza consimțământului exprimat de utilizatori și, uneori, justificat de existența unui interes legitim în promovarea afacerii noastre prin intermediul web site-ului www.aframe.ro


Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorilor. Cu toate acestea, prelucrarea este necesară atunci când se întemeiază pe un interesul nostru legitim de a ne promova afacerea sau proteja drepturile.


Situații în care comunicăm date către terți

Pentru a ne desfășura activitatea sau îndeplini obligațiile ce ne revin, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.


Perioada de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate prin intermediul web site-ului www.aframe.ro și ulterior păstrate pentru o perioadă determinată în conformitate cu prevederile legale.


Măsuri de securitate

În vederea administrării în siguranță a informațiilor personale, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special împotriva utilizării necorespunzătoare, distrugerii accidentale, accesării ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, divulgării, manipulării intenționate sau accidentale, ștergerii și modificării.


ANSPD

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţa privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.


Casa AFrame